Tuyển sinh
Đảng

Đảng

Đảng

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2019

28/11/2019
1. Mẫu 01 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  2.Mẫu 02 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  3.PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN.doc  4.MẪU KÊ KHAI TS THEO TT08.2013.doc  5. BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN.doc  6. Mẫu 03 kiểm điểm KH.KĐ.ĐG.2019.doc  7. Mẫu 04 kiểm điểm...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Hồ sơ chuyển đảng chính thức

08/12/2017
HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Xem chi tiếtXem chi tiết

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

30/10/2017
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Số 19-NQTW6 khóa 12.docx
Xem chi tiếtXem chi tiết

Nghị quyết sô 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

27/10/2017

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả số 18-NQTW6 khóa 12.docx

Xem chi tiếtXem chi tiết