Tuyển sinh
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 2. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 4. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 5. BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
 6. KHOA XÂY DỰNG
 7. KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
 8. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 9. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
 10. KHOA CƠ BẢN
 11. TRUNG TÂM THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO NGHỀ
 12. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 13. TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 14. TRUNG TÂM KHAI THÁC VÀ KINH DOANH DỊCH DỊCH VỤ
 15. TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG
 16. TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 17. TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ