Tuyển sinh
Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết học phần

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CKX18; CKT17; CK8; CTN1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CKX18; CKT17; CK8; CTN1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CKX17; CKT16; CK7)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CKX17; CKT16; CK7)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2023 (CKT18; CK9)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2023 (CKT18; CK9)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2023 (CX21.1 - CX21.4)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2023 (CX21.1 - CX21.4)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CX19.1 - CX19.6)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CX19.1 - CX19.6)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CX20.1 - CX20.5)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CX20.1 - CX20.5)

Xem chi tiếtXem chi tiết