Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CNTT (01CT1, 01CT2)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 TỪ 27-7 ĐẾN 02-8-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 TỪ 03-8 ĐẾN 09-8-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 TỪ 10-8 ĐẾN 16-8-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 TỪ 17-8 ĐẾN 23-8-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 TỪ 24-8 ĐẾN 30-8-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 TỪ 01-9 ĐẾN 06-9-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 TỪ 07-9 ĐẾN 13-9-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 TỪ 14-9 ĐẾN 20-9-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 TỪ 21-9 ĐẾN 27-9-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 TỪ 28-9 ĐẾN 04-10-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 TỪ 05-10 ĐẾN 11-10-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 TỪ 12-10 ĐẾN 18-10-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 TỪ 19-10 ĐẾN 25-10-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 TỪ 26-10 ĐẾN 01-11-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 TỪ 02-11 ĐẾN 08-11-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 TỪ 09-11 ĐẾN 15-11-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 TỪ 16-11 ĐẾN 22-11-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 TỪ 23-11 ĐẾN 29-11-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 TỪ 30-11 ĐẾN 06-12-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 TỪ 07-12 ĐẾN 13-12-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 TỪ 14-12 ĐẾN 20-12-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 TỪ 21-12 ĐẾN 27-12-2020 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 TỪ 28-12 ĐẾN 03-01-2021 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 TỪ 04-01 ĐẾN 10-01-2021 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 TỪ 11-01 ĐẾN 17-01-2021 LỚP CB - GV NGÀNH CNTT.xlsx