Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

Mẫu bảng điểm điều kiện các lớp trung cấp theo tín chỉ

08/10/2019

Mẫu bảng điểm điều kiện các lớp trung cấp theo tín chỉ

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

11/06/2019

Điểm thi kết thúc học phần lớp học lại Học kì II năm học 2018 - 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

11/06/2019

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP LIÊN THÔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

11/06/2019

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP LIÊN THÔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

Mẫu bảng điểm điều kiện các lớp trung cấp theo niên chế

11/01/2019

Mẫu bảng điểm điều kiện các lớp trung cấp theo niên chế

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

20/09/2018

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

20/09/2018

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

20/09/2018

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Xem chi tiếtXem chi tiết