Tuyển sinh
Đảng

Đảng

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Sáng 14/01/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, đảng viên và đại diện cán bộ viên chức Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Nguyễn Đức Dự - Báo cáo viên Cao cấp TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

    Nghị quyết Trung ương 4 đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng suy thoái là do bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”; nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng… Căn cứ tình hình thực tế, Nghị quyết đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận diện những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Nghị quyết cũng đã đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết được nêu rõ, gồm: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Một số điểm mới trong thực hiện các nhóm giải pháp gồm: Bắt buộc hàng năm phải học tập, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng về đạo đức. Hằng năm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương…

    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dự đã lồng ghép và phổ biến chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó nhấn mạnh một số nội dung như sau:

    Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng tiếp nối; về xây dựng Đảng…

    Quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

    Phong cách Hồ Chí Minh về: tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

TW1

Đồng chí Nguyễn Đức Dự - Báo cáo viên Cao cấp TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực.

TW2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

    Về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức đề nghị các cán bộ, viên chức Nhà trường phải quán triệt Nghị quyết thường xuyên, các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với yêu cầu công việc, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống..